NIỀM HẠNH PHÚC TRONG ĐẤNG CHRIST

Tôi cũng hay bị bối rối giữa những định nghĩa về hạnh phúc của thế gian và về những lời hứa của Đấng Christ. 

Những định nghĩa về hạnh phúc dựa vào từ điển Merriam Webster mà hầu hết nhiều người Mỹ tin vào là “một trải nghiệm thú vị hay thỏa mãn.”

Hạnh phúc của con người được đặt vào những điều quan trọng với họ như: hôn nhân, con cái, tiền bạc, danh tiếng, sức khỏe, quyền lực, dục vọng, sự khoái lạc, thời gian thư giãn, sự trả thù, và nhiều điều khác nữa. 

Đấng Christ không hứa với chúng ta những định nghĩa hạnh phúc này bởi vì nó mong manh, tạm thời, và phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu chúng ta tin cậy vào Đấng Christ, Ngài hứa với chúng ta điều tốt đẹp hơn: đó là niềm vui thõa trong Chúa (Giăng14:27; Giăng 16:33; Phi-líp 4:4-7; I Timothy 6:6).

Chúng ta "hạnh phúc" vì lòng biết ơn được là con cái của Chúa, chúng ta được ban cho sự sống đời đời và điều này không phụ thuộc vào hoàn cảnh mà là một sự bảo đảm trong Đấng Christ (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Hãy chuyển sự tập trung của bạn vào Đức Chúa Jesus Christ khi phải đối diện với khó khăn. Thay vì đơn giản muốn Ngài cất đi khó khăn của chúng ta, chúng ta hãy xin Ngài làm cho vững đức tin và đối diện với hoàn cảnh theo cách tôn vinh Ngài. (Gia-cơ 1:2-3)

Thưa các Cơ Đốc nhân, bạn có thật lòng hạnh phúc không? 

Hãy suy ngẫm những câu Kinh Thánh dưới đây và vui thõa trong Ngài!

Giăng 14:27 BD2010 Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.

Giăng 16:33 BD2010 Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.

Phi-líp 4:4-7 BD2010  Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi! Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi! Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.

I Ti-mô-thê 6:6 BD2010 Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn

I Thê-sa-lô-ni-ca 5:18 Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.

Gia-cơ 1:2-3 BD2010 Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn.

Nguồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét