LỢI ÍCH CỦA CỘNG ĐỒNG CƠ ĐỐCĐức Chúa Trời thiết kế sự thông công nhóm lại trong cộng đồng Cơ Đốc vì sức khỏe thuộc linh và cảm xúc của chúng ta. 


1. Sự thông công nhóm lại giúp chúng ta có một gia đình đức tin


Ê-phê-sô 2:19 Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.


2. Điều này giúp chúng ta tăng trưởng đức tin và cũng có cơ hội giúp đỡ anh em mình tăng trưởng.


Ê-phê-sô 4:15-16 Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu; nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng, và tự gây dựng trong tình yêu thương


3. Nhóm lại để không chỉ nhận lại sự khích lệ từ người khác mà còn trao sự khích lệ cho anh em mình.


Ga-la-ti 6:2 Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.


Rô-ma 12:10 Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau.


Ga-la-ti 6:10 Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.


Đức Chúa Trời đặt để sự thông công giữa các tín hữu là việc có tính ưu tiên cao. Nếu bạn không là một phần của nhóm Cơ Đốc nào, tôi khuyến khích bạn hãy đi tìm kiếm để được tham gia. Nếu bạn thấy mình trong tình huống không thể kết nối trực tiếp với các Cơ Đốc nhân nào, thì hãy tìm cách nhóm lại bằng các công nghệ (ví dụ như sử dụng thư tín điện tử email, điện thoại, Skype, Facetime, Whatsapp, Signal, etc,)


Sự nhóm lại với các tín hữu khác là điều cần thiết cho sức khỏe thuộc linh và cảm xúc của chúng ta! 


Nguồn: Benefits of Christian CommunityKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét