LÍ GIẢI TẠI SAO CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG BAO GIỜ LÀ SỐ ĐÔNGKhi sự bắt bớ dành cho các Cơ Đốc nhân càng lúc càng nhiều, chúng ta hãy nhớ rằng: 

➤ Phần lớn thế giới này sẽ chối bỏ Đấng Christ. 

"Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. (Ma-thi-ơ 7:13-14 )

➤ Phần lớn thế giới đang ở dưới sự cai trị của Satan. 

"Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ." (I Giăng 5:19 )

➤ Phần lớn thế giới sẽ từ chối lẽ thật.

Xuyên suốt lịch sử chúng ta có thể thấy điểm chung là phần lớn mọi người đều từ chối lẽ thật về Đức Chúa Trời. Điều này đúng với thời Cựu Ước (Giê-rê-mi 25:1-7), và cũng đúng từ thời Chúa Jesus đến hiện tại: 

"Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta. Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ. ( Trích từ lời Chúa Jesus, Giăng 15:18-25).

Lẽ thật của Đức Chúa Trời bị chế nhạo bởi phần lớn đám đông, nhiều nhà thờ và tín hữu cũng nằm trong số đông này. Dù Cơ Đốc nhân chân chính là số ít nhưng họ vẫn đứng vững vàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét