Thêm Bằng Chứng Để Chứng Minh Thần Tính Của Đấng Christ Và Giáo Lý Ba Ngôi

 


Trong Phần 1 chúng ta đã thảo luận về sự kết hợp của Giăng 1, Sáng Thế 1, và Cô-lô-se1:15-17 để chứng minh rằng Đấng Christ là một phần trong Chúa Ba Ngôi, đã tồn tại từ trước, hiện hữu vào buổi sáng thế, và là Thiên Chúa hoàn toàn.

 

Vì thần tính của Đấng Christ và Thiên Chúa Ba Ngôi bị phủ nhận bởi tà giáo và những tôn giáo sai lệch khác, cho nên thật quan trọng để chúng ta hiểu lời dạy từ Kinh Thánh. Cho nên hãy cùng nhìn thêm những bằng chứng từ Kinh Thánh:

 

Về thần tính của Đấng Christ:

1. Trong Tít 2:12-14 sứ đồ Phao-lô đặc biệt đề cập đến Đấng Christ là Đức Chúa Trời

2. Trong Giăng 20:26-29 Thô-ma đề cập đến Đấng Christ là Thiên Chúa và Chúa Jesus Christ nói những ai tin vào điều này sẽ được ban phước.

3. Hê-bơ-rơ 1 đã dùng nhiều lời miêu tả về thần tính của Chúa Jesus.

4. Ê-sai 9:6 là một lời tiên tri về Đấng Christ và gọi Ngài là Đức Chúa Trời

5. Chúa nói “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” với Mô-se trong Xuất 3:14, và Chúa Jesus cũng xác nhận danh trong Giăng 8:58: “trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, Ta hằng hữu.”

6. Trong Giăng 5:18 cho thấy những người Pha-ri-si tức giận với Đấng Christ vì Ngài nhận mình là Đức Chúa Trời.

 

Thiên Chúa Ba Ngôi, một Chúa trong ba Thân Vị:

1. Khi Chúa Jesus được làm lễ rửa tội thì mọi thành viên trong Chúa Ba Ngôi đều hiện hữu (Ma-thi-ơ 3:16-17).

2. Trong Đại Mạng Lệnh, Christ nói với chúng ta làm lễ rửa tội những người tin nhận vào danh Đức Chúa Cha, Chúa Con, và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 28:19).

3. Chúng ta có thể thấy sự thống nhất của đặc tính Ba Ngôi xuyên suốt Kinh Thánh. Ví dụ: Giăng 14:26, I Phi-e-rơ1:1-2, Ê-phê-sô 4:4-6.

Thưa các Cơ Đốc nhân, chúng ta đang sống trong thời kì bội giáo và sự thỏa hiệp với thế gian. Hãy chắc chắn rằng bạn biết lẽ thật trong Lời Chúa.

✽✽✽

Lưu ý: Còn nhiều câu Kinh Thánh khác để củng cố những lẽ thật này, tuy nhiên bài viết trên đây cung cấp những điều cơ bản để chúng ta có thể bác bỏ lại những giáo lý sai lệch.

Hệ phái Mặc-môn bác bỏ thần tính của Chúa Jesus và giáo lý Ba Ngôi. (Bạn có thể đọc thêm bài viết về giáo phái này tại: 8 Beliefs You Should Know about Mormons ). Xin hãy cầu nguyện rằng nhà sản xuất của bộ phim The Chosen sẽ ngừng quảng bá niềm tin sai lệch rằng những người bạn Mặc-môn của anh ấy cũng tôn thờ Chúa Jesus giống như những Cơ đốc nhân theo đạo Tin lành.

Bên cạnh việc tà giáo phủ nhận thần tính của Đấng Christ và giáo lý Ba Ngôi, thì còn có một niềm tin sai lệch khác gọi là giáo lý Modalism, đây là giáo lý không bác bỏ thần tính của Đấng Christ nhưng lại dạy rằng Thiên Chúa có ba trạng thái tách biệt khác nhau là Chúa Cha, Con và Thánh Linh nhưng không tồn tại cùng một lúc. Ma-thi-ơ 3:16-17 phủ nhận giáo lý sai lệch này bởi vì cả ba Thân Vị đều xuất hiện cùng lúc khi Chúa Jesus làm lễ báp-têm.

Nguồn: More Proof of Christ’s Deity and of the Trinity.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét