ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC SUY NGHĨ HỘ BẠN

 Cơ-đốc nhân dễ bị lầm lạc khi chúng ta không học Kinh Thánh.


Chúng ta không thể để người khác suy nghĩ hộ mình. Chúng ta phải giống như người Bê-rê trong Công vụ 17:10-12, xét đoán các bài giảng và nghiên cứu Lời Chúa :


“Lời Chúa là những lời tinh khiết, như bạc được luyện trong lò gốm, luyện sạch đến bảy lần” (Thi Thiên 12:6).


Những lời dạy sai lầm có thể đặc biệt khó phân biệt khi chúng được trộn lẫn với lẽ thật. Nhưng như Kinh Thánh phán, Lời Chúa phán xét suy nghĩ và thái độ của chúng ta, giúp chúng ta phân biệt đâu là lẽ thật và sai lầm trong các bài giảng và nghiên cứu Kinh Thánh:


Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).


Chúng ta rất cần Lời Chúa để được uốn nắn tính cách mỗi ngày. Lời Chúa giúp chúng ta trang bị trong chức vụ và nhận ra lỗi lầm:


“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu tôi tớ Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17).


Các giáo sư và mục sư có thể giúp chúng ta hiểu các lẽ thật trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta không thể để họ suy nghĩ hộ mình. Chúng ta phải có khả năng phân biệt giữa những giáo sư có kiến thức Kinh Thánh vững vàng và những giáo sư bóp méo Lời Chúa vì lợi ích của họ (2 Phi-e-rơ 3:14-17).


Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng hết sức để trình diện trước mặt Chúa với tư cách là những Cơ đốc nhân sáng suốt, giảng dạy chân thật Lời Ngài (2 Ti-mô-thê 2:15).


Nguồn: Don't Let Others Do Your Thinking