8 Lời Tuyên Bố Mà Cơ Đốc Nhân Nên Nói Mỗi Ngày

 


Nếu bạn là Cơ-đốc nhân, bạn có thể bắt đầu mỗi ngày bằng cách nói với chính mình những sự thật tuyệt vời này. Bạn có thể muốn ghi nhớ danh sách này hoặc để cạnh giường để đọc mỗi sáng!

 

1. Tôi là con cái Chúa.

 

Giăng 1:12: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

 

1 Giăng 3:1: "Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

 

 

2. Dù tôi đáng chết, nhưng Chúa Giêsu đã tha tội cho tôi và hứa cho tôi sự sống đời đời!

 

Rô-ma 6:23: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

 

3. Dù ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không cô đơn

 

Rô-ma 8:38-39: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

 

4. Thiên Chúa không chỉ hằng hữu mà Ngài còn là Đấng Cứu Trợ

 

Hê-bơ-rơ 13:5-6: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. 6 Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?”

 

5. Tôi có thể tuân theo mệnh lệnh của Chúa vì Ngài ban cho tôi quyền năng của Ngài.

 

Phi-líp 4:13: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

 

6. Hôm nay tôi có thể chống lại ma quỷ và hắn sẽ chạy trốn tôi.

 

Gia-cơ 4:7:Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.

 

7. Chúa có những mục đích dành cho tôi hôm nay và tôi mong mỏi thực hiện được những mục đích đó.

 

 

Ê-phê-sô 2:10: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

 

 

8. Khi tôi bước đi với Chúa, Ngài sẽ sử dụng ngay cả những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi để mang lại lợi ích cho tôi hôm nay và mỗi ngày!

 

Rô-ma 8:28: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.


Nguồn: 8 Statements Christians Should Make Each Day